management

กรรมการผู้จัดการ

นายนาโอคิ ชิบุคะวะ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหาร

นางหงษ์ศรี เจริญวราวุฒิ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการ

นายนาโอกิ ซูกิยามะ