วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Vision

“เป็นผู้นำธุรกิจ AN/MMA ในเอเชียที่ยั่งยืน”

Mission

สังคมและชุมชน
ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ผู้ถือหุ้น
สร้างธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกำไรและ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ลูกค้า
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการระดับสากล

หุ้นส่วนทางธุรกิจ
ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

พนักงาน
สร้างเสริมความเป็นมืออาชีพให้กับพนักงาน และสร้างความมั่นใจในความเป็นอยู่ที่ดีให้เท่าเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ

วิสัยทัศน์

มุ่งความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ และเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตในอนาคต

พันธกิจ

สังคมและชุมชน
ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ผู้ถือหุ้น
สร้างธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกำไรและ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ลูกค้า
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการระดับสากล

หุ้นส่วนทางธุรกิจ
ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

พนักงาน
สร้างเสริมความเป็นมืออาชีพให้กับพนักงาน และสร้างความมั่นใจในความเป็นอยู่ที่ดีให้เท่าเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ