สัดส่วนการถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด