management

กรรมการผู้จัดการ

นายมาซาโอะ ทาคิโมโตะ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหาร

นางสิริลักษณ์ โพธิหน่อทอง

รักษาการ
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการ

นายมาซาโอะ ทาคิโมโตะ