management

กรรมการผู้จัดการ

นายทาคุมะ มิอุระ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหาร

นางสิริลักษณ์ โพธิหน่อทอง

รักษาการ
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการ

นายทาคุมะ มิอุระ