วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Vision

เป็นบริษัทในธุรกิจ AN/MMAที่ยั่งยืน

Mission
  • ปกป้องสิ่งแวดล้อมและช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตชุมชน
  • ดำเนินธุรกิจเพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ถือหุ้น
  • ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมและเป็นอิสระต่อกัน
  • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการมอบบริการระดับสากล
  • สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และบรรยากาศการทำงานที่เป็นสุข

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทในธุรกิจ AN/MMAที่ยั่งยืน

พันธกิจ

  • ปกป้องสิ่งแวดล้อมและช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตชุมชน
  • ดำเนินธุรกิจเพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ถือหุ้น
  • ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมและเป็นอิสระต่อกัน
  • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการมอบบริการระดับสากล
  • สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และบรรยากาศการทำงานที่เป็นสุข